Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování pro pedagogy ZŠ

Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako DV PP pod č.j.: MSMT-27564/2015-1-677.

Cílem kurzu je seznámit učitele s vhodným způsobem výuky základů algoritmizace a programování na základních školách. V průběhu kurzu budou probrány základy algoritmizace a účastníkům bude představen programovací nástroj Scratch, který je vhodný pro výuku programování pro úplné začátečníky na základě poutavého vizuálního programovacího prostředí. V tomto nástroji jsou jednotlivé úlohy řešeny jednoduchým vkládáním odpovídajících grafických ikon do projektu a vyplňováním samotné logiky do grafických prvků, ze kterých se skládá vytvářený program.

Tento kurz může být základním kurzem i pro pedagogické pracovníky, jejichž aprobace je matematika, fyzika nebo environmentální výchova a kteří by ve své výuce rádi využili možnost modelování fyzikálních, matematických, geometrických principů pomocí jednoduchých strojů a robotů, které jsou programovatelné pomocí příslušného vizuálního programovacího nástroje.

Předpoklady, vstupní znalosti účastníka kurzu: U účastníků nejsou požadovány žádné předchozí znalosti některého programovacího jazyka.
Volba ukázkových a motivačních příkladů je přizpůsobena úrovni žáků ZŠ.

Rozsah kurzu: 18 hodin

Obsah:

 • Úvod do algoritmizace (Vysvětlení základních pojmů, způsoby zápisu algoritmu – vývojové diagramy, základní stavební prvky algoritmu – posloupnost, větvení, cyklus. Tvorba jednoduchých algoritmů, ukázka složitějších příkladů.)
 • Úvod do vizuálního programování (Vysvětlení základních principů, stručný vývoj, odlišnosti oproti běžnému pojetí výuky programování, výhody. Ukázka srovnávacích příkladů klasického přístupu a přístupu pomocí vizuálního programování.)
 • Prostředí programovacího nástroje SCRATCH (Získání, instalace a základní seznámení se s prostředím nástroje SCRATCH. Ovládání nástroje. Základní pojmy: projekt, sprite, skript. Galerie hotových příkladů, podpora portálu projektu SCTATCH. Ukázkový příklad. Nastavení vlastností.)
 • Řídící bloky programu (Posloupnost operací, větvení běhu programu, opakování činností (cyklus), bloky pro spuštění projektu, zpracování události (reakce na událost), paralelní zpracování (vytvoření paralelních vláken), bloky pro vzájemnou koordinaci více běžících skriptů u různých spritů pomocí zasílání zpráv.)
 • Bloky pro pohyb a chování spritu (vzhled, pohyb, zvuk) Bloky pro nastavení vzhledu (kostýmu) vybraného spritu. Určení polohy spritu v rámci scény. Pohyb spritu po scéně, nastavení rychlosti a směru pohybu, nastavení způsobu otáčení. Detekce kolizí (s okrajem, myší, jinými sprity). Reakce a kolizi. Zobrazení a skrytí spritu. Zvuk v projektu. Možnosti ovládání zvukových projevů u jednotlivých spritů. Nahrávání zvuku.
 • Proměnné a operátory (Bloky po práci s číselnými a řetězcovými proměnnými. Vytváření seznamů proměnných. Práce se seznamem (dynamické pole). Dostupné operátory pro práci s proměnnými. Dostupné funkce. Booleovská logika. Zobrazení proměnných.)
 • Bloky pro vstup z klávesnice, náhodná čísla (Zadávání vstupních hodnot z klávesnice: žádost o zadání hodnoty, čekání na vstup. Zpracování zadané hodnoty. Řízení běhu programu dle zadané vstupní hodnoty. Generování náhodných čísel.)
 • Grafika, práce s perem, souřadnice myši (Programové vykreslování jednoduché čárové grafiky. Nastavení pera: barva a poloha. Použití souřadnic myši jako stupních hodnot. Tvorba příkladu s grafickým výstupem.)
 • Tvorba vlastního spritu (Vestavěný grafický editor pro tvorbu spritů a pozadí. Ovládání editoru, možnosti importu a exportu. Tvorba vlastního spritu.)
 • Sdílení projektů, další zdroje (Sdílení vlastních projektů v galerii na portálu SCTATCH. Vytvoření účtu a zveřejnění projektu. Prohlídka a inspirace existujícími projekty různého zaměření.)
 • Vlastní tvorba složitějšího projektu (Vytvoření vlastního složitějšího projektu, který si účastník zvolí na základě svých pedagogických potřeb. Tvorba příkladu vhodného pro výuku dle zaměření (aprobace). Individuální diskuze s každým účastníkem nad složitostí a vhodností výběru výukového příkladu.)

Lektor: Bažant Michael, Ing., Ph.D., Panuš Jan, Ing., Ph.D., Veselý Petr, Ing.

Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Kurzovné: Kč 5 500,-

Termín konání: 4. 3. a 11. 3. 2017 8:00–17:00 (kurzy se realizují při minimálním počtu 4 účastníků). Při minimálním počtu 4 účastníků možná individuální domluva na termínu konání.

Přihláška