IRER

Dlouhodobě realizujeme vzdělávací programy a programy popularizace vědy a techniky pro školy, firmy a veřejnost. Máme za sebou úspěšné realizace projektů v OP RLZ, OP VK a OP LZZ. Stále na sobě pracujeme a rozšiřujeme nabídku. Dovedeme podle požadavků škol flexibilně připravit kurz nebo seminář „na klíč“.

Konkrétně nabízíme a realizujeme:

Kurzy akreditované jako další vzdělávání pedagogických  pracovníků na MŠMT  Kurzy jsou zaměřené na chemii, algoritmizaci a vizuální programování, galerijní animaci, ad.

Laboratorní dny chemie, biologie a fyziky pro žáky škol                                             Tyto akce byly odzkoušeny na více než 40ti školách po celé České republice. Chystáme obdobu i pro matematiku, finanční gramotnost a podporu kreativního podnikání dětí.

Polytechnickou výchovu na mateřských školách                                                      Máme zkušenosti se semináři pro učitelky mateřských škol zaměřených na podporu polytechnického zdělávání. Chystáme rovněž programy polytechnických dílen přímo pro děti v mateřských školách.

Kurzy „Jak zahájit podnikání“                                                                         Realizovali jsme tento typ vzdělávací a praktické výuky pro osoby nad 50 let věku, které byly ohrožené na trhu práce nebo byly nezaměstnané.

Pro firmy nabízíme 7 typů kurzů zaměřených na IT.                                             Jeden z nich je příprava na certifikát ECDL.

Akce popularizující vědu a techniku                                                                 Podílíme se na realizace akcí Univerzity Pardubice, jako je Noc mladých výzkumníků, Vědecko-technický jarmark.

Letní škola pro děti                                                                                        Realizujeme formou day campu letní školu Univerzity Pardubice pro děti od 10 do 16 let.

Chemie na kolech za dětmi na táborech                                                                Spolu se SPŠCh Pardubice jsme navštěvovali s chemickými pokusy letní tábory. Děti si mohly v netradičním prostředí sami některé pokusy vyzkoušet.

Rádi připravíme pro zájemce kurzy, semináře, akce na školách, přednášky, besedy s vědci a techniky dle jejich potřeb.

 

Obchodní informace                                                                                                Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.                                                                        Studentská 95                                                                                                                 532 10 Pardubice
IČ: 259 78 284
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Kradci Králové, oddíl O, vložka 79, zapsána dne 16.ledna 2003.

 

Výroční zpráva společnosti IRER za rok 2015 (zde)

Výroční zpráva společnosti IRER za rok 2014 (zde)

Výroční zpráva společnosti IRER za rok 2013 (zde)

Napsat komentář